Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsonderneming Heditex B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Vlaardingen aan de Arij koplaan 18, K.v.K. nr. 24228800

1. Algemeen
Op alle aanbiedingen van Heditex, met Heditex gesloten overeenkomsten en met Heditex bestaande verbintenissen zijn van toepassing deze algemene voorwaarden van Heditex, die ter hand zijn of worden gesteld, zodat de inhoud van de algemene voorwaarden alsmede het feit dat Heditex slechts overeenkomsten sluit onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, aan de wederpartij van Heditex bekend zijn. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij van Heditex, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij door Heditex uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen en bevestigingen
Een aanbod van Heditex wordt steeds schriftelijk gedaan. Het aanbod is geldig gedurende de termijn die in het aanbod is opgenomen. Een schriftelijke aanbieding van Heditex staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open. Een aanbieding die niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard of geen termijn voor aanvaarding vermeldt, geldt als vrijblijvend in die zin dat een koopovereenkomst slechts dan tot stand komt indien op grond van de aanbieding gedane bestelling door Heditex schriftelijk wordt geaccepteerd dan wel wordt gevolgd door aflevering en facturering van de betreffende producten. Evenzo is een mondeling uitgebrachte aanbieding vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Heditex binden Heditex niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. Indien wederpartij een opdracht telefonisch of mondeling verstrekt en deze mondelinge of telefonische opdracht daarna schriftelijk aan Heditex bevestigt, dient in deze schriftelijke opdrachtbevestiging duidelijk te worden vermeld dat de order reeds telefonisch of mondeling werd geplaatst, bij gebreke waarvan de tengevolge daarvan eventueel gedane dubbele leveringen uitsluitend voor rekening en risico van de wederpartij zijn. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen worden slechts als aanduiding verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

3. Prijzen
De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbiedingen geldende fabrieksprijzen, valuta koersen, invoerrechten en andere bij invoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en verdere prijsbepalende factoren. Heditex heeft het recht alle prijsverhogende factoren door te berekenen aan de wederpartij, zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Indien na levering van de producten in de prijsbepalende factoren wijzigingen optreden, zullen de prijzen van de producten niet meer gewijzigd worden. Tenzij in de aanbieding anders aangegeven gelden de opgegeven prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting.

4. Levertijden
Tenzij anders overeengekomen zijn door Heditex opgegeven levertijden niet bindend en nimmer fataal. In geval omstandigheid zich voordoet- ook al was deze ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst reeds te voorzien- waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd, dan wel in redelijkheid niet meer van Heditex verlangd kan worden, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, het geval dat Heditex door haar leveranciers, ongeacht de reden daarvan, niet tot aflevering van de producten in staat wordt gesteld. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht voor langer dan drie maanden wordt opgeschort zijn zowel Heditex als de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te annuleren zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.

5. Aflevering
Tenzij anders overeengekomen geschiedt de aflevering van de producten, vanaf een door Heditex voor het totstandkomen van de overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij kenbaar gemaakt nettobedrag, op de conditie ” vrachtvrij afleveradres (binnen Nederland)”. Deze conditie houdt in dat Heditex voor haar rekening het vervoer van de producten – de lossing niet inbegrepen- tegen de voor goederentransport gebruikelijke voorwaarden zal bezorgen. Met betrekking tot de aflevering van orders van geringe omvang die vallen beneden het hiervoor bedoelde nettobedrag behoudt Heditex zich het recht voor daadwerkelijke verpakkings- en behandelingskosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Indien de wederpartij verzoekt de aflevering van een order op andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, b.v. verzending per expresse of per bijzonder transport, of indien speciale verpakking noodzakelijk is, kunnen de hieraan verbonden extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Heditex is bevoegd een order in gedeelten af te leveren en van iedere levering gedeeltelijke betaling te verlangen overeenkomstig het bepaalde in Artikel 8 van deze voorwaarden. Behalve voor afgehaalde zendingen en voor retourzendingen verzorgt Heditex ten behoeve van de wederpartij transportverzekering tot het bedrag van de verkoopprijs van de goederen en neemt de kosten daarvan voor haar eigen rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico en tegen molest of andere risico’s met uitzondering van oorlogsmolest. Indien de wederpartij na ingebreke te zijn gesteld in verzuim blijft met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de producten dient mede te werken, zijn de producten voor risico van de wederpartij vanaf het ogenblik dat zij voor verzending gereed staan.

6. Eigendomsvoorbehoud
Heditex behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij afgeleverde producten voor, totdat haar vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook geheel zijn voldaan. Zolang de eigendom der producten niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de producten niet verpanden, of aan derde enig ander recht daarop verlenen en is de wederpartij verplicht ieder evenement dat Heditex in haar belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij Heditex te melden. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Heditex te bewaren. Onverminderd de overige haar toekomende rechten, is Heditex gerechtigd om, indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke is, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de wederpartij aanwezige producten terug te nemen. Bij terugneming van de producten door Heditex zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde ( welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs), verminderd met de op de terugneming drukkende kosten.

7. Garantie en Reclamering
Gedurende een periode van 12 maanden na aflevering van de producten in de zin van Artikel 5, garandeert Heditex de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. Deze garantie-termijn houdt in dat alle gebreken van de producten die binnen de garantie-termijn ontstaan, uitsluitend als gevolg van onjuiste constructie of vanwege Heditex, kosteloos zullen worden hersteld of vervangen, mits tijdig is gereclameerd en de wederpartij zijn betaling jegens Heditex is nagekomen, alles onverminderd het bepaalde in de derde alinea van dit artikel. Reclamering terzake van de uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk te geschieden binnen 6 werkdagen na levering van de producten. Reclamering terzake van bij de aflevering niet uitwendig waarneembare gebreken, die zich binnen de garantie-termijn manifesteren, dient schriftelijk te geschieden binnen 6 werkdagen na het optreden van deze gebreken. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere mogelijke aanspraak op Heditex terzake van het betreffende gebrek. Met betrekking tot producten, of onderdelen daarvan, die Heditex van derden betrekt, verleent Heditex aan de wederpartij die garanties welke zij van de leveranciers van die goederen heeft bedongen geheel volgens dezelfde voorwaarden. De aansprakelijkheid van Heditex voor gebreken in haar producten wordt uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van bovenomschreven garantie-verplichtingen, elke vordering tot vergoeding van schade, behoudens die terzake van het niet nakomen van de garantieverplichting, is uitgesloten. Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan door een schriftelijke reclame dan wel door schriftelijke toestemming van Heditex zijn niet toegestaan. Retourzendingen aan Heditex dienen ten allen tijden franco te geschieden. Heditex behoudt zich het recht voor ongegronde en/of niet vooraf schriftelijk gemelde en toegestane retourzendingen en/of ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen te weigeren danwel de kosten daarvan aan de wederpartij in rekening te brengen. De door Heditex geweigerde retourzendingen worden op kosten van de wederpartij teruggezonden. De wederpartij is verplicht tot zorgvuldige verpakking en tot verzekering van de te retourneren goederen. Hij is aansprakelijk voor de schade, door zijn nalatigheid ontstaan. Alle in aanbiedingen, folders, catalogi en in andere reclamemateriaal opgenomen maten, gewichten, afbeeldingen en andere gegevens met betrekking tot de gekochte producten hebben een informatief niet bindend karakter. Bij de aflevering van de producten is een speling in het bestelde kwantum van 10 naar boven en naar beneden toegelaten, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op terugbetaling of schadevergoeding kan ontlenen.

8. Opschortingsrechten
Heditex is bevoegd haar leveringsverplichtingen jegens een wederpartij op te schorten, zolang Heditex enig bedrag uit welke hoofde dan ook van de betreffende wederpartij te vorderen heeft. Heditex is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt alsgevolg van het feit dat Heditex van het haar toekomende opschortingsrecht gebruik maakt.

9. Aansprakelijkheid
Terzake van door Heditex afgeleverde producten is Heditex nooit verder aansprakelijk jegens de wederpartij dan voorzover dit voortvloeit uit de in een desbetreffend geval jegens de betreffende wederpartij geldende garantie-verplichtingen of voorzover aan Heditex een ernstig verwijt kan worden gemaakt. In het laatste geval is de aansprakelijkheid van Heditex beperkt tot de voor het betreffende geval van de betreffende wederpartij bedongen koopprijs c.q. de uitkering die de verzekeringsmaatschappij van Heditex haar voor het betreffende geval verstrekt. Heditex is verder nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder moet worden verstaan bedrijfs-, beroepsschade, gederfde winst etc. alles in de ruimste zin des woord. De wederpartij van Heditex is in alle gevallen verplicht haar schade te beperken.

10. Betaling
Integrale betaling van de door Heditex aan haar wederpartij verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto en zonder korting, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. De door de wederpartij aan Heditex gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van door de wederpartij aan Heditex verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de hoofdsom van die factuur, die het eerst is vervallen. Het is de wederpartij van Heditex niet toegestaan om enig bedrag te verrekenen. Indien en voorzover de wederpartij van Heditex niet tijdig aan haar betalingsverplichting jegens Heditex voldoet heeft Heditex recht op een rentevergoeding ad 1,5% over het factuurbedrag c.q. de factuurbedragen, te vermeerderen met rente en kosten, per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien en voorzover de wederpartij van Heditex niet tijdig aan haar betalingsverplichting jegens Heditex voldoet, heeft Heditex tevens recht op een vergoeding van de door haar te maken buitenrechtelijke incassokosten die worden becijferd overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten (welke kosten tenminste 140 EURO bedragen) alsmede een vergoeding van de door Heditex te maken gerechtelijke kosten, waaronder griffierecht, procureurssalaris, vergoeding voor deskundigen etc.. Het feit dat Heditex een garantie-aanspraak in behandeling neemt, heeft nimmer tot gevolg dat de wederpartij van Heditex haar betalingsverplichting jegens Heditex kan opschorten. Indien de wederpartij van Heditex met haar betalingsverplichtingen jegens Heditex in verzuim is, heeft Heditex onvoorwaardelijk het recht om toekomstige leveranties slechts onder voorafgaande zekerheidsstelling te verrichten danwel contante betaling van haar wederpartij te verlangen.

11. Toepasselijk Recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk.

12. Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Heditex en de wederpartij, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van de vestiging van Heditex.